AKS Dreams Photo Facebook Jatekszabalyzat

AKS Dreams Photo Facebookoldal üzenőfali játék részvételi- és játékszabályzata


1. Jelen szabályzat az AKS Dreams Photo facebookoldal (kezelő: Süle-Kiss Ágnes Katalin) üzletpolitikai céllal meghirdetett üzenőfali játékára vonatkozik az alábbi feltételekkel.

2. A Játékban minden nagykorú és cselekvőképes, természetes személy részt vehet.

3. A Játékos a Játékban való részvételével egyidejűleg visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a Játékban részt kíván venni, a Játékszabályzatot teljes körűen megismerte, az ebben foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el. A Játékban a részvétel a Játék kiírása szerinti hozzászólással, likeolással történik.

4. A játék időtartama: 2021. március 23−április 5.

5. Sorsolás: 2021. április 6.

6. Eredményhirdetés: 2021. április 7.

7. Nyertesek száma: 1 fő

8. Ahhoz, hogy a Játékos részt vegyen a Játékban és jogosult legyen az felajánlott minta- termékfotózás megnyerésére (áruminta), eleget kell tennie az AKS Dreams Photo facebookoldalon meghirdetett Játékfelhívásnak:

• kedvelnie kell a játékfelhívást tartalmazó posztot,

• hozzászólásban kell megadnia, milyen termékről szeretne fotókat.

9. Nyeremény: 1 fő részére, az általa választott termék/ekről 5 db-os minta termékfotó sorozat (áruminta) elkészítése, melynek célja a termékfotós szolgáltatás megismertetése. A Nyertes kiválaszthatja, milyen termékfotókat szeretne (fehér hátteres, kreatív, flat lay, szellembábus női ruhafotó). A Nyertes vállalja, hogy telefonos egyeztetés után csomagküldéssel küldi a terméket a fotózás helyszínére (Pozsony, Szlovákia). A kész képek online prémium galériából tölthetők le a fotózás napjától számított 7 munkanapon belül.

10. A nyeremény készpénzre nem váltható át.

11. A Nyertest gépi sorsolás segítségével, a Social Winner alkalmazással (https://socialwinner.besocial.hu) választjuk ki 2021. április 6-án.

12. Pótnyertest nem hirdetünk.

13. A Nyertes nevét az AKS Dreams Photo facebookoldalon posztban tesszük közzé legkésőbb 2021. április 7-én, mely közzétételhez a Játékosok hozzájárulnak. Az eredményhirdetést követően a Nyertesnek az AKS Dreams Photo facebookoldalon privát üzenetben kell felvennie a kapcsolatot a Szervezővel. Amennyiben a Nyertes legkésőbb az eredményhirdetést követő 30. napig nem feszi fel a kapcsolatot a Szervezővel, úgy elveszíti a jogát a nyereményre.

14. Ha olyan Felhasználó játszik vagy nyer, aki a Játék szabályait megszegi, vagy a jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, és/vagy a Facebook felhasználói feltételeit megszegve, vagy megkerülve regisztrált a Facebookon, a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

15. A Játékból kizárásra kerülnek továbbá azok a Játékosok, akik etikátlan magatartást tanúsítva nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással próbálják növelni, és ezzel a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevő nyerési esélyeit csökkentik. A Játékból való azonnali hatályú kizárást von maga után a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartás vagy annak megalapozott gyanúja.

16. A Játékból kizárásra kerül az a Játékos, aki kommentjeivel sérti a Szervező jogát, jogos érdekeit (ilyennek minősül az is, ha a Játékos más személy, személyek vagy társadalmi csoportok jogát, jogos érdekét sértő megjegyzéseket, kommenteket tesz közzé).

17. A Szervező kijelenti, hogy a Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

18. A Játék független a Facebooktól, a Facebook abban nem vesz részt, azt nem támogatja.

19. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot indokolt esetben bármikor visszavonja vagy feltételeit megváltoztassa.

20. A Szervező döntése minden Játékban végleges, mely ellen a Szervező jogorvoslatot, felülvizsgálatot nem biztosít.

21. Adatkezelés és adatvédelem

21.1. A Szervező a Játékkal kapcsolatban végzett adatkezelés tekintetében az alábbi adatvédelmi tájékoztatást teszi közzé, összhangban az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletével (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (Infotv.).

21.2. A Nyereményjátékban való részvételre Játékszabályzatban meghatározott Játékosok az ott leírtak szerint jelentkezhetnek. A jelentkezés és a Játékban való részvétel, továbbá a Nyertes esetében a nyeremények átvétele kapcsán a Játékosok személyes adatokat adnak meg.

A személyes adatok kezelését végző adatkezelő a Szervező, adatai:

név: Süle-Kiss Ágnes Katalin E. V.

Székhely: 1141, Budapest, Mogyoródi út 193.

Nyilvántartási szám: 53030692

Adószám: 69333121-1-42

Telefonszám: +36 30 3575811

Email cím: aksdreamphoto@gmail.com

21.3. A kezelt személyes adatok köre A Szervező a Játékosok alábbi személyes adatait kezeli a Játék kapcsán:

(i) Játékosok esetében

• Facebook profilnév

(ii) Nyertes esetében

• név

• telefonszám

• email cím

21.4. Az adatkezelés jogalapja A Szervező a Játékosok személyes adatait a Játékosok önkéntes hozzájárulása alapján kezeli (GDPR 6. cikk (1) a) pont). A Játékosok hozzájárulásukat a Játékra a Játékszabályzatban leírtak szerint történő jelentkezésükkel (ráutaló magatartással) adják meg. A hozzájárulással a Játékos vállalja, hogy nyerés esetén a Szervező közzéteszi a nevét a Szervező Facebook oldalán.

21.5. Az adatkezelés célja A Szervező a Játékosok személyes adatait a Játékban való részvétel, a nyeremények kisorsolásának, nyerés esetén a nyeremények átvételéhez szükséges egyeztetés és a nyeremények átadásának lehetővé tétele céljából kezeli.

21.6. Az adatkezelés tartama A Szervező a Játékosok személyes adatait a Játékszabályzatban meghatározott tartama alatt kezeli.

21.7. Törlés A Játék lezárultával a Nyertes személyes adatainak kivételével a Játékosok személyes adatai törlésre kerülnek. A Nyertes személyes adatait a Szervező a vonatkozó számviteli előírások alapján a nyeremény kézbesítését/átvételét követő 8 évig tárolja, ezt követően pedig törli.

21.8. Adattovábbítás(ok), Adatfeldolgozó(k) A Játékos személyes adatait kizárólag a Szervező és a sorsolás lefolytatása érdekében a Be Social Kft.-t (székhely: 1037 Budapest, Seregély utca 3-5. , cégjegyzékszám: 01-09-997245, telefonszám: +36 70 411 2343 , email cím: info@besocial.hu) mint adatfeldolgozót veszi igénybe az adatkezelési tevékenysége során. A Be Social Kft. mint a Social Winner alkalmazás fejlesztője és üzemeltetője, adatfeldolgozói tevékenységet végez, azaz a Szervező megbízásából, az Adatkezelő nevében és érdekében kezeli a Játékosok személyes adatait.

Ez a Szabályzat elérhető a https://www.aksdreamsphoto.com/HOME/AKS-Dreams-Photo-Facebook-Jatek-Szabalyzat linken.

Utolsó módosítás dátuma: 2021. március 22.


Powered by SmugMug Owner Log In